Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drodzy Mikołowianie

burmistrz

Zbliżając się do końca obecnej kadencji samorządowej, chciałbym przedstawić Państwu podsumowanie kilku ważnych dla naszego miasta tematów.

Staram się na bieżąco i stale informować  Państwa o tym, co dzieje się w Mikołowie, byście mieli pełną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje nasz samorząd, czuli się ważną i integralną częścią naszej miejskiej społeczności.
Jednym z zagadnień, które chciałbym podsumować, jest pomoc społeczna – a konkretnie projekty i akcje realizowane w jej ramach dla naszych mieszkańców. To zagadnienie posiadające swoją specyfikę, trudne do relacjonowania, jednak niezmiernie istotne dla prawidłowego funkcjonowania miasta.
W swej definicji głównym zadaniem pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.
W Mikołowie realizatorem tych zadań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który poza ustawowo wyznaczonymi obowiązkami realizuje jeszcze wiele ciekawych projektów wspierających i aktywizujących lokalną społeczność. Pracownik socjalny to niezmiernie trudny i wymagający specjalnych predyspozycji zawód, dlatego zaangażowanie pracowników mikołowskiego MOPS-u w pomoc mieszkańcom miasta zasługuje na szczególne uznanie.
W 2015 roku w Mikołowie zaczęliśmy realizować program „Liczna Rodzina” przyznający uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym. Jego celem jest wspieranie rodzin wielodzietnych i poprawa warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do kultury, sportu i rekreacji oraz do innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie, a tym samym możliwości korzystania z uprawnień i ulg w jego ramach, jest posiadanie Karty Dużej Rodziny.
W 2016 roku Mikołów dołączył do akcji Koperta Życia, która jest skierowana w szczególności do seniorów, osób z przewlekłymi chorobami, a także samotnych. Osoby te, wypełniając formularz będący elementem akcji, zamykają go w plastikowej kopercie i chowają do  oznakowanej logiem akcji lodówki. Formularz zawiera istotne informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i ewentualnych danych do osób najbliższych, co ma ułatwić i przyspieszyć ewentualną pomoc ze strony służb ratunkowych.
W latach 2015-2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie realizował projekt „Krok w przyszłość”. Oferowane w ramach projektu działania skierowane były dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo chcących poprawić swoją sytuację życiową. Uczestnicy skorzystali m.in. z udziału w grupie wsparcia, rodzinnej terapii psychologicznej, warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet, coachingu rodzicielskiego, klubu rodzica, szkoleń zawodowych, różnego rodzaju warsztatów rozwojowych.
Ponadto w ramach projektu pomoc otrzymały dzieci niepełnosprawne, których rodzice nie pracują ze względu na konieczność sprawowania opieki nad nimi.
Grupa dzieci skorzystała z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych , w tym świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi miały na celu wsparcie dzieci niepełnosprawnych w różnych aspektach ich funkcjonowania, wsparcie efektów terapeutycznych, rehabilitacyjnych. Większość z tych dzieci nadal kontynuuje wsparcie już poza projektem.
„Nowa Abisynia” to projekt realizowany w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2017. Skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wielokrotnie go doznających. Objął swoim zasięgiem ludzi zamieszkujących tzw. „baraki” oraz osoby z ich otoczenia. Uczestnicy w ramach projektu zostali objęci kompleksowym wsparciem w ramach którego m.in. zorganizowano spotkania indywidualne i grupowe, akcje sprzątania Abisynii, wydarzenia kulturalne i sportowe. Również dzięki projektowi ich mieszkania zostały podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Udało się również rozwinąć sieć samopomocy oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu na terenie Abisynii pojawili się nawet Irlandczycy, którzy w przyjaznej atmosferze wraz z mieszkańcami remontowali lokale zamieszkiwane przez osoby ubogie czy niepełnosprawne. Kontynuacją jest program „Nowa Abisynia 2018” finansowany z budżetu miasta.
Od 2016 roku realizowany jest również ciekawy projekt „Postaw na lepsze jutro”. Jego celem jest rozszerzenie oferty i utworzenie nowych miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej. Działania polegały na rozwoju kompleksowych usług wspierających rodziny dotknięte problemami opiekuńczo–wychowawczymi oraz wspieraniu prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym uczestników projektu. W ramach utworzonego Klubu Młodzieżowego realizowano zajęcia grupowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, mające na celu podnoszenie kultury osobistej, kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych, zajęcia w grupach zainteresowań, wycieczki edukacyjne, zajęcia techniczno–użyteczne, kulinarne, pomoc w nauce. Organizowane są również półkolonie w okresie wakacyjnym. Ponadto placówka oferuje możliwość uczestniczenia dotychczasowych wychowanków w warsztatach: plastycznych i rękodzieła, fotograficznych, językowych; sportowych, logopedycznych, psychologicznych oraz wielu innych mających na celu rozwój osobisty uczestników. Dostosowano również wejścia do budynku Placówki Wsparcia Dziennego dla osób niepełnosprawnych.
Od stycznia 2018 realizowany jest projekt „Postaw na rodzinę” wspierający osoby niesamodzielne z uwagi np. na wiek, stan zdrowia, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, opiekunów faktycznych opiekujących się osobą niesamodzielną, osoby, które nie korzystają z usług opiekuńczych aktualnie świadczonych przez MOPS w Mikołowie. Udział w projekcie umożliwia skorzystanie z usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pomocy sąsiedzkiej, pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, coachingu grupowego, indywidualnego i/lub rodzinnego, udziału w grupiesamopomocy, udział w seminariach ze specjalistami, jak również istnieje możliwość objęcia pomocą w formie zakupu posiłków z dowozem.

Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

 

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.06.2018 plakat1 00126.06.2018 plakat 1 

16.07.2018 plakat 1 13.07.2018 plakat 001

08.07.2018 plakat08.07.2018 plakat 003

 13.07.2018 plakat 00215.07.2018 plakat 003

13.07.2018 plakat 00402.07.2018 plakat 2

15.07.2018 plakat 00215.07.2018 plakat2 001

Przewiń na górę